Directeur van het departement van sociale actie (Ref: RECRUT 268)

Directeur van het departement van sociale actie (Ref: RECRUT 268)

11 maart 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
-  Een kwalitatief eerstelijns werk verzekeren om alle Sint-Gillenaars in moeilijke levensomstandigheden een leven conform aan de menselijke waardigheid te laten leven ;
-  De zelfstandigheid van het publiek bevorderen ;
-  De sociale integratie realiseren en voor de meerderheid van het publiek een beroepsinschakeling beogen ;
-  De opvolging en de samenhang van de algemene en gespecialiseerde diensten verzekeren ;
-  Een snelle en efficiënte verwerking van de hulpaanvragen verzekeren ;
-  Toezien op een goede administratieve en financiële opvolging gebonden aan het sociale beleid van de instelling ;
-  Toezien op de continuïteit van de basisopdrachten van het OCMW en daarbij innoverende methodes van het sociale werk voorstellen en testen ;
-  Een kwantitatieve en kwalitatieve reporting van de sociale evolutie op het territorium verzekeren;

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
-  De goede werking van het departement van sociale actie coördineren en garanderen (begroting, HR, wettelijkheid) ;
-  De strategische bedenkingen ten opzichte van het sociale beleid van het OCMW voorzien met de secretaris, het directiecomité en de Raad van maatschappelijk welzijn ;
-  De basisopdrachten van het departement garanderen in het kader van de wettelijke verplichtingen (sociale wetgevingen en van openbare besturen) en de verschillende inspecties voorbereiden en opvolgen ;
-  Samen met zijn/haar adjuncten verantwoordelijk voor de optimale verspreiding van de informatie, het welzijn op het werk met de hiërarchie, vormingen en motivatie van het personeel van het departement ;
-  Een goed operationeel beheer verzekeren alsook van het personeel van het departement ;
-  Toezien op een evenwicht dat toelaat om de basisopdrachten alsook het identificeren, testen en in voege brengen van de innoverende sociale projecten te verzekeren ;
-  Het netwerk en de goede samenwerking met andere OCMW’s, instellingen en verenigingen voorzien.

Algemene organisatie
-  Verzekeren van de algemene organisatie van de activiteiten van de verschillende diensten van het departement van sociale actie en waken over het kwalitatief uitvoeren van de taken ;
-  Instructies, indicaties en/of uitleg geven, dit duidelijk, proportioneel en aangepast aan de uit te voeren taken door het personeel van het departement ;
-  Toezien op het houden van teamvergaderingen van de verschillende diensten van het departement om instructies te communiceren maar ook voor de uitwisseling van meningen en om de behoeften op "het terrein" zichtbaar te maken ;
-  Opmaken van planningen, geven van concrete instructies, taken toevertrouwen en verantwoordelijkheden geven aan de directe of indirecte medewerkers ;
-  Toezien op het creëren van samenhang tussen zijn/haar teamverantwoordelijken, alsook hen te ondersteunen in het goede beheer van de diensten van het departement ;
-  Opstellen van doelstellingen en het in voege brengen van middelen voor planning, beheer, controle en evaluatie om de doelstellingen te bereiken ;
-  Het installeren, definiëren en/of optimaliseren van de werkprocedures in de zin van administratieve vereenvoudiging ;

Het personeelsbeheer
-  Toezicht houden over de coördinators van de verschillende diensten van het departement ;
-  Raad geven en motiveren van de medewerkers ;
-  Stimuleren van de communicatie en het overleg tussen de verschillende diensten van het departement;
-  Zoeken naar oplossingen betreffende de problemen veroorzaakt door een tekort aan personeel (ziekte, verloven …) ;
-  Organiseren van de vorming en de supervisie van het personeel ;
-  Tussenkomst in geval van conflict tussen leden van het personeel ;
-  Dagelijks toezien op het welzijn van de werknemers.

De samenwerking met de hogere hiërarchie
Identificeren en signaleren van niet opgeloste problemen aan de hogere hiërarchie om oplossingen te zoeken.

Het realiseren van projecten
Het oprichten en ontwikkelen van innoverende projecten en/of projecten die noodzakelijk zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de diensten.

Het sociaal beleid
Een bijdrage leveren aan het sociaal beleid van het OCMW ; beheer van het boek van de beleidslijnen van het OCMW rekening houdende met de beslissingen van de voorzitter et de raadsleden van de verschillende comités; communiceren van de beleidslijnen aan het betrokken personeel voor toepassing.

De samenwerking met andere partners
-  Stimuleren van de communicatie en het overleg tussen de diensten van het departement en de interne en externe partners ;
-  Vertegenwoordiging van de teams bij de externe partners.

Financiële beheer
Het goede financiële beheer van het departement beheren.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : master in sociologie, arbeidswetenschappen, politieke wetenschappen, criminologie of een gelijkwaardig diploma ;
-  Tenminste 2 jaar ervaring tellen als verantwoordelijke van een sociale dienst ;
-  Goed tweetalig zijn (houder zijn van het Selor-taalcertificaat artikel 9 §1al.1 of artikel 9 §2 van het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001 – dat voldoende kennis van het frans aantoont) of bereid zijn het te behalen.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis inzake de algemene organisatie en de werkingsprincipes ;
-  Kennis inzake de opdrachten en prioriteiten van het instituut ;
-  Kennis inzake de verschillende wetgevingen.

Praktische / technische vaardigheden :
-  Kennis inzake algemene administratieve procedures ;
-  Praktische/technische vaardigheden betreffende informatica, bureaulogica.

Functionele vaardigheden (houdingen en gedragingen gebonden aan de functie) :
-  Informatiebeheer : analyseren, implementeren, innoveren ;
-  Taakbeheer : uitvoeren van taken, het werk structureren, problemen oplossen, beslissen, organiseren ;
-  Leiden : onderwijzen, ondersteunen, gidsen, motiveren, coachen/ontwikkelen ;
-  Interpersoonlijke relaties : communiceren, actief luisteren, in teamverband werken
-  Adviseren, beïnvloeden.

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst, luistervaardigheid, beschikbaarheid, gastvrij zijn.
-  Ten opzichte van de collega’s : Teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit, billijkheid ;
-  Ten opzichte van het werk : inzet, zelfstandigheid; flexibiliteit, initiatief nemend, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  - Fulltime contract van onbepaalde duur ;
-  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

Wedde : barema A7, vb. 10 jaar anciënniteit, alleenstaande zonder kinderen ten laste
Brut = 5.908,98 € ; Net = 3.270,62 €

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 18/04/2022 te sturen naar het volgend adres :
job13 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 268" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.