INTEGRATIEMEDEWERKER / HERLEZER - VERBETERAAR IN DE DIENST TEWERKSTELLING (V/M) (Réf: RECRUT 226)

INTEGRATIEMEDEWERKER / HERLEZER - VERBETERAAR IN DE DIENST TEWERKSTELLING (V/M) (Réf: RECRUT 226)

23 juni 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST
In het kader van de activiteiten van de Dienst voor Preventie van Volwassenen heeft de sector Tewerkstelling tot taak elke persoon die financiële steun krijgt van het OCMW, in staat te stellen om in de best mogelijke omstandigheden toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITÉITEN VAN DE FUNCTIE
In samenwerking met de team- en projectmanager en de coördinatie van de sector Werkgelegenheid is hij/zij verantwoordelijk voor het onderzoek van de dossiers die worden opgesteld door de integratieagenten van de sector Werkgelegenheid.
Hij/zij draagt bij tot de goede werking van de sector Werkgelegenheid en draagt de waarden van een kwaliteitsvolle openbare dienst uit door kwaliteitsvolle dienstverlening en een hoog niveau van samenwerking binnen de instelling te bevorderen.
-  analyseren van de dossiers van de integratieambtenaren van de sector Werkgelegenheid voordat zij aan het Comité worden voorgelegd
-  assisteren bij moeilijke dossiers
-  beantwoorden van vragen van werknemers over de SPI-situatie van gebruikers
-  personeelsleden adviseren
-  het volgen van technologische/regelgevende ontwikkelingen (beslissingsregelingen, enz.);
-  de communicatie tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de situatie van de gebruikers van overheidsinformatie bevorderen en in stand houden
-  het bijwonen van teamvergaderingen
-  het geven van duidelijke, precieze en passende aanwijzingen en/of uitleg over de dossiers
-  problemen in de dossiers signaleren en rapporteren en oplossingen voorstellen
-  het zorg dragen voor een goed beheer van de informatie en documenten die nodig zijn voor een goede vervulling van de taken van het ambt

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma: alleen sollicitaties van houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, namelijk
-  Bachelorsdiploma in Maatschappelijk Werk
-  Bachelorsdiploma in psychologie
-  Diploma hoger onderwijs in sociaal-professionele integratiebegeleiding

Kennis (theoretisch, reglementair...):
-  Beroepservaring hebben op het gebied van PCSW en/of Socio-professionele Integratie;
-  Moedertaal Frans / Nederlands en kennis van de andere landstaal Frans/Nederlands.

Praktische/ technische/ functionele vaardigheden:
-  Vermogen om voorstellen te doen en innovatieve methoden en praktijken te ontwikkelen in het kader van het project door een oplossingsgerichte aanpak te integreren
-  Schrijfvaardigheid
-  Vermogen om relevante informatie doeltreffend te onderzoeken en door te geven
-  Vermogen om het werk te organiseren volgens prioriteiten en instructies
-  Vaardigheid in kantoorautomatiseringsprogramma’s (Word, Excel, Outlook, enz.)
-  Actief luisteren en dialoog
-  Eerbiediging van de hiërarchische structuur en procedures
-  Vermogen om samen te vatten
-  Initiatief nemend en anticipatief
-  Handelend met integriteit en professionalisme
-  Vermogen om in een team en netwerk te werken, samen te werken
-  Weerstand tegen stress en zelfbeheersing

CBD hernieuwbaar tot 31 december 2021, Voltijds.

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 25/07/2021 te sturen naar het volgend adres :
job5 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 226" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.