Transparentie

1. Rapport (editie 2016) zoals beoogd bij artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 met betrekking tot de transparantie van de vergoedingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

rapport

2. Loon van de Voorzitter van het OCMW en voordelen van alle aard.

De Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis ontvangt een jaarlijks loon van 55.512,18 € (bruto bedrag). Deze vergoeding wordt vastgesteld door artikel 38 van de Organieke wet op de OCMW’s dat voorziet dat « de wedde, het vakantiegeld, de eindejaarpremie en het stelsel van sociale zekerheid van de voorzitter zijn dezelfde als die van de schepenen van de gemeente waar de zetel van het openbaar centrum is gevestigd ».
Er wordt ook een telefoonabonnement ten laste genomen voor een maandelijks maximum bedrag van 50 EURO.

Er wordt ook een telefoon ter beschikking van de Voorzitter gesteld.

3. Representatiekosten van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De begroting 2017 van het OCMW voorziet een bedrag van 1000 EURO op het artikel "verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten" (1010/12100/01) en 1000 EURO voor de "receptie- en representatiekosten" (1010/12300/01).

In 2016 werd een totaalbedrag van 630 EURO uitgegeven op beide artikels.

4. Lijst van de reizen die de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakten in het kader van hun functie.

Er werden geen reizen gemaakt door de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in het kader van hun functie.

5. Zitpenningen die betaald werden aan de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2016

De waarde van een zitpenning is vastgesteld op 59,13 € niet geïndexeerd. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag voor de gemeenteraad, in overeenstemming met de beslissing van het verenigd college van 16 oktober 2003.

Zitpenningen
NAAMAant. Penn/jaarBruto bedrag/jaar*
ASSILA Hassan 88 8.454,02 €
GERARD Philippe 60 5.758,95 €
GOETYNCK Michaël 84 8.066,70 €
GRACEFFA Carine 65 6.242,17 €
GUEU TOUNA Bernard 81 7.779,44 €
HENDRICK Bénédicte 46 4.421,48 €
RADELICKI Lesia 39 3.744,22 €
UYLENBROECK Thierry 100 9.600,14 €
VERMEIREN Agnès 65 6.242,19 €
YSABEAUX Willy 128 12.290,32 €
algemeen totaal 756 72.599,63 €
* Voor de periode 01/01/2016 tot 30/06/2016 was het bruto bedrag per zitpenning 95,12 €.
Voor de periode 01/07/2016 tot 31/12/2016 was het bruto bedrag per zitpenning 97,03 €.

In overeenstemming met artikel 24 van de organieke wet op de OCMW’s (8 juli 1976), «de raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt ».

In artikel 27 voorziet deze tekst ook dat «de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn midden een vast bureau opricht dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur en waaraan hij bovendien andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen ».

In functie van deze manier van werken houdt het OCMW van Sint-Gillis gemiddeld één raad voor maatschappelijk welzijn en twee vergaderingen van het vast bureau per maand tijdens het hele jaar.

Naast deze twee, voor de activiteiten van het OCMW fundamentele beslissingsorganen bestaat de mogelijkheid om bijzondere comités in te richten.

Artikel 27 bepaalt dat « (…) de raad in zijn midden eveneens bijzonder comités kan oprichten waaraan hij andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen.

Er kunnen evenwel geen bijzondere comités worden opgericht zolang geen bijzonder comité voor de sociale dienst werd opgesteld ».

Bij het OCMW van Sint-Gillis bestaan er naast het bijzonder comité voor de sociale dienst verschillende bijzonder comités die bevoegd zijn voor de toekenning of de weigering van vragen om tussenkomst die door de verschillende specifieke diensten van het OCMW behandeld worden.

Het gaat over de volgende comités die belast zijn met beslissingen in het kader van:

-  Luik sociale integratie van het OCMW. In het algemeen gaat het over begeleiding bij het opnieuw integreren van de arbeidsmarkt. Het betreft het comité voor sociale hulp en begeleiding-inschakeling.
-  Luik hulp voor bejaarden en bewoners van het rusthuis van het OCMW. Het betreft het Comité Rusthuis.
-  Luik specifieke hulp voor jongeren. Het betreft het bijzonder comité voor hulp aan jongeren.

Tijdens een gemiddeld normaal jaar helpen we ongeveer 7000 personen.
Dit laat toe om het aantal beslissingen aangaande hulp in te schatten.
Dit cijfer omvat echter de weigeringen, die ook voortvloeien uit een beslissing van één van deze comités, niet.
Dit verklaart het grote aantal vergaderingen per jaar (zie verder).

Daarnaast worden er één of verschillende « blanco comités » gehouden om regelmatig de manier van sociale begeleiding door het OCMW aan te passen om beter aan de realiteit in het veld en de noden van de bevolking te beantwoorden.

Bij deze gelegenheid stellen de diensten van het OCMW het opstellen of aanpassen van richtlijnen voor aangaande de modaliteiten van toekenning of weigering van de verschillende bestaande soorten hulp. Gemiddeld komen deze comités 4 keer per jaar samen.

Het respect van de wetgeving met betrekking tot de werking van een OCMW brengt het houden van andere bijkomende vergaderingen met zich mee die eveneens een vergoeding onder vorm van zitpenningen voorzien. Het gaat meer bepaald over het overlegcomité (artikel 26 van de organieke wet) en het onderhandelingscomité.

Tijdens het eerste voert de gemeente haar toezicht op het OCMW uit en dekt ze op die manier de beslissingen met betrekking tot de begroting, het personeel en het algemeen beleid van het OCMW. Het tweede laat overleg toe met de vertegenwoordigers van de werknemers. Deze comités komen zo vaak samen als nodig.

Het is ook voorzien dat de kas van het OCMW regelmatig geverifieerd wordt (artikel 93 van de organieke wet). Dit nazicht gebeurt door 2 raadsleden van het maatschappelijk welzijn die gemachtigd worden door de Voorzitter. Ze zijn belast met het nakijken van de kasontvangsten en –uitgaven die beheerd worden door de ontvanger.

Dit systeem laat toe om conform de algemene principes van intern toezicht te werken.

6. Aanwezigheidslijst van de mandatarissen bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de lopende legislatuur.