Directeur bij de Human Resources (M/V)

6 november 2019

MISSIE VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De missie van de human resources bestaat erin een coherentie te borgen tussen de strategie van het OCMW van Sint-Gillis en de gevestigde bevoegdheden.

Deze basismissie omhelst submissies die moeten bijdragen aan het realiseren van wat volgt:
• de motivatie van de werknemers verhogen,
• Verbetering van het welzijn van medewerkers,
• hun vaardigheden valoriseren,
• de job intake van de nieuwe werknemers bevorderen en bijdragen aan de interne evolutie van de oudere werknemers,
• de vaardigheden repertoriëren,
• de eigenmaking bevorderen van nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor de instelling,
• de bestaande en niet-aangeboorde vaardigheden repertoriëren,
• sluizen tussen posten en diensten creëren,
• de werknemers op alle niveaus responsabiliseren.

MISSIE EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
1. Kaderprojecten opstellen van het personeel, het organogram, de vormingsplannen, de arbeidsreglementen en het statuut.
2. De algemene secretaris bijstaan inzake richtlijnen en uitvoering, onder meer binnen het directiecomité, de belangrijkste beleidsassen, inclusief de oriënteringsnota.
3. De algemene secretaris bijstaan inzake de voorbereiding van de dossiers die worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het permanent bureau.
4. De procedures organiseren voor de aanwerving en de bevordering van het personeel, alsook de examens.
5. Definities van typefuncties en de coördinatie van de vestiging van geïndividualiseerde functiedefinities bedenken en uitvoeren.
6. Het vooruitziend beheer waarnemen van het personeelsbestand en van de vaardigheden binnen het centrum, alsook de ontwikkeling van een beleid inzake personeelsvorming.
7. Een ontwerp van reglement uitwerken met betrekking tot de evaluatie van het personeel alsook het goede beheer van het evaluatieproces van elk betrokken personeelslid.
8. De interne personeelsmobiliteit beheren.
9. Een jaarverslag opstellen ten behoeve van de algemene secretaris inzake het beheer van de human resources. Dat verslag wordt door de algemene secretaris meegedeeld aan de voorzitter.
10. Zorgen voor een efficiënte werking en voortdurende verbetering van de dienst administratief personeelbeheer en de dienst Payroll door met name de principes van interne controle te integreren.

Algemene organisatie:
• instaan voor de algemene organisatie van de activiteiten van de verschillende diensten van het human resourcesdepartement en waken over de kwalitatieve uitvoering van de taken;
• heldere, nauwkeurige, evenwichtige richtlijnen, aanwijzingen en/of uitleg geven die aansluiten bij de taken die moeten worden uitgevoerd door het personeel van het departement;
• erover waken dat er teamvergaderingen worden belegd, niet alleen om de instructies te communiceren maar ook om meningen uit te wisselen en om te luisteren naar de noden die “op het terrein” worden vastgesteld;
• planningen opmaken, concrete richtlijnen geven, taken en verantwoordelijkheden toevertrouwen aan directe en indirecte medewerkers;
• erover waken dat er een samenhang tussen de teams tot stand wordt gebracht;
• doelstellingen opmaken en de planning-, beheer-, controle- en evaluatietools invoeren om deze te bereiken;
• werkprocedures invoeren, herdefiniëren en/of optimaliseren in de zin van een administratieve vereenvoudiging.

Het personeelsbeheer:
• de werknemers van de verschillende cellen van het departement superviseren;
• de medewerkers adviseren en motiveren;
• de communicatie en het overleg tussen de verschillende cellen van het departement stimuleren;
• zoeken naar oplossingen inzake problemen die te maken hebben met het personeelstekort (ziekte, vakantie enz.);
• de vorming en het toezicht van het personeel organiseren;
• tussenkomen in geval van een conflict tussen personeelsleden.

De samenwerking met de hogere hiërarchie:
Niet-opgeloste problemen identificeren en deze melden aan de hogere hiërarchie om oplossingen te zoeken.

De uitvoering van projecten:
De invoering en ontwikkeling van innovatieve projecten en/of projecten die onmisbaar zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van het OCMW naar een hoger niveau te tillen.

Het financiële beheer:
Zorgen voor het goede financiële beheer van het departement.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma:
Alleen kandidaturen van houders van de volgende diploma’s zullen in aanmerking worden genomen, nl.:
Master in Human Resources, Management of een gelijkwaardig masterdiploma.

Kennis (theorie, regelgeving enz.):
• kennis van de algemene organisatie en van de werkingsbeginselen van een OCMW;
• kennis van de missies en de prioriteiten van de instelling;
• kennis van de diverse wetgevingen.

Praktische/technische vaardigheden (informatica, procedures enz.):
• kennis van de algemene administratieve procedures;
• praktische/technische vaardigheden in informatica, burotica enz.

Waarden:
• ten aanzien van het publiek: zin voor dienstverlening, kwalitatieve luisterbereidheid, beschikbaarheid, openheid
• ten aanzien van collega’s: teamgeest, neus voor samenwerking, solidariteit, gelijkheid
• ten aanzien van het werk: inzet, autonomie, flexibiliteit, initiatief, discipline, discretie, loyauteit, assertiviteit, zelfontwikkeling.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• De opening voor externe aanwerving zal effectief zijn bij afwezigheid van interne promotie vanaf 15 november 2019;
• Houder zijn van een master in Human Resources, Management of een gelijkwaardig masterdiploma;
• Houder zijn van het Selorbrevet in overeenstemming met het artikel 9 §1 par. 1 of artikel 9 §2 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 – waaruit een voldoende kennis van het Nederlands blijkt;
• Minimaal 5 jaar ervaring vereist als teamleider;
• Bruto maandsalaris met 5 jaar anciënniteit zonder tweetaligheidspremie : € 4.863,08
Bruto maandsalaris met 5 jaar anciënniteit zonder tweetaligheidspremie : € 5.253,43.

voltijds COD

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op 01.12.2019 te sturen naar het adres job14 cpasstgilles.irisnet.be met vermelding van onze referentie in het onderwerp: "RECRUT 136" aub.